Verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Otavamedia Oy:n (jäljempänä Otavamedia) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Otavamedian tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia ovat Plaza-portaali samoin kuin Otavamedian kustantamien lehtien verkkojulkaisut tai niihin liittyvät palvelut, vain verkossa julkaistavat verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Otavamedian kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä Palvelu).

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Otavamedian ylläpitämiin Palveluihin ja niiden kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palvelua käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

1. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelut voivat olla Käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. Tämä ilmenee aina kunkin Palvelun yhteydessä erikseen.

Silloin, kun Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä, Käyttäjä liittyy Palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä Palvelun käyttöehdot ja mahdolliset Palvelukohtaiset ehdot itseään sitoviksi. Otavamedia voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä valitsee itselleen Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Maksulliseen Palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta.

Otavamedialla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen Palveluun. Otavamedialla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

2. Sopimuksen syntyminen

Palvelussa julkaistuun aineistoon sisältyviä tuotteita, palveluita tai muuta aineistoa koskevat ilmoitukset eivät ole Otavamediaa tai muuta palveluntarjoajaa sitovia tarjouksia, jollei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu. Ne ovat Käyttäjille osoitettuja kehotuksia tarjouksen tekemiseen.

Otavamediaa tai muuta palveluntarjoajaa sitova sopimus syntyy vasta, kun Otavamedia tai muu sisällöntuottaja on hyväksynyt Käyttäjän tekemän tarjouksen tuotteen, palvelun tai aineiston hankkimisesta, ja kun hyväksymisestä on lähetetty Käyttäjälle vahvistus tämän ilmoittaan sähköposti- tai muuhun osoitteeseen.

3. Palvelun sisältö

Otavamedia pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Otavamedia vastaa Palvelun toimituksellisen ja muun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Otavamedia ei vastaa Palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

Otavamedia kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Otavamedialla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen.

4. Vastuu palvelusta

Otavamedia vastaa vain itse Palveluun tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Otavamedia vastaa vain itse tuottamistaan, Palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

Otavamedia ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Otavamedian Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Otavamedia ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Otavamediaa tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Otavamediaa tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

5. Palvelun käytettävyys

Otavamedia tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Otavamedia ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Otavamedia ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Otavamedialla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Otavamedia rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Käyttäjästä johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Otavamedia Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä Otavamediaa, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Otavamedia on ilmoittanut Käyttäjälle ennakkoon. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Käyttäjällä ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

6. Oikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä.

Palvelun omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Otavamedialla tai muilla palveluntarjoajille taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa mitään Palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen ja Palvelun käytöstä mahdollisesti tehdyn sopimuksen mukaisesti.

7. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttöoikeuden tarkempi sisältö määräytyy rekisteröitymistä edellyttävän palvelun osalta rekisteröitymisen yhteydessä annettavissa Palvelukohtaisissa ehdoissa, jotka Käyttäjän on hyväksyttävä itseään sitoviksi voidakseen rekisteröityä Palveluun.

Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Otavamedian Palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa tällaisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Otavamedia ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus valmistaa Palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa. Lainattaessa Palvelun sisältöä lain niin salliessa, on Käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan nimenomaista lupaa.

Otavamedialla on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Otavamedialla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

8. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Otavamedialle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta taikka joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen plazapalaute@otavamedia.fi. Saatuaan Otavamedian kuittauksen ilmoituksestaan Käyttäjän vastuu Palvelun käytöstä lakkaa.

Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen Palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta Käyttäjälle rahana. Otavamedialla on oikeus periä Käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus.

Otavamedialla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Otavamedia ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

9. Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa Otavamedialle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Otavamedialle.

Otavamedialla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Käyttäjän tiedot tallennetaan Otavamedian Käyttäjärekisteriin.

Otavamedia ei luovuta Käyttäjän tietoja konsernin ulkopuolisille tahoille ilman asianomaiselta erikseen pyydettyä lupaa.

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Otavamedialla on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli Käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

10. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Otavamedia säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Otavamedia järjestää Palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Otavamedia ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Otavamedia käyttää kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä tai tietoja vaihtoehdoista, joilla kieltää näiltä yrityksiltä tietojesi käytön, napsauta tätä (PDF).

11. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

12. Palvelusta perittävät hinnat

Otavamedian tarjoamat Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin Palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta Palvelusta.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu.

Otavamedia voi muuttaa Palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelun sivuilla.

13. Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta Palvelusta perittävän maksun Otavamedian Palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Otavamedialla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien. Maksukehotuksesta Otavamedialla on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Otavamedialla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

Otavamedialla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Otavamedialla on oikeus periä kohtuullinen korvaus Palvelun uudelleen avaamisesta.

14. Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa Otavamedialle oikeuden julkaista Otavamedian Palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvään journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. Otavamedialla ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. Otavamedia ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta.

Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista, sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Otavamedialle julkaistavaksi. Otavamedialla ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista Käyttäjän lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa.

Käyttäjä vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Otavamedia ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan Käyttäjän Palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

15. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Otavamedialle näiden käyttöehtojen, mahdollisten Palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Otavamedia ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

16. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Otavamedian Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Otavamedia ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

17. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Otavamedian ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Otavamedia on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia Palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

18. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Otavamedian kirjallista suostumusta.

Otavamedialla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle.

19. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Otavamediaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

20. Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Yhteistyössä